Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20

Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20

Fraňa Kráľa 20
949 01 Nitra
IČO: 17050073

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20

Stredná škola zameraná na elektrotechniku a strojárstvo.

 

Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20 sa nachádza v kľudnej časti Nitry asi 1km od jej centra. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou a železničnou dopravou aj pre študentov z oblasti Topoľčian. Napriek technickému profilu školy dosahujú žiaci úspechy celoslovenského významu v olympiádach v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku. Dlhodobo obsadzujeme popredné miesta v súťažiach SIEMENS YOUNG GENERATION AWARDS v programovaní logických automatov a v ďalších súťažiach ako ZENIT, SOČ. Uplatnenie našich absolventov je veľmi dobré a väčšina maturantov končí neskôr vysokoškolské štúdium.

 

Stredná priemyselná škola s dĺžkou štúdia 4 roky, ukončená maturitou integruje tri študijné odbory:

2675 600 elektrotechnika

2387 600 mechatronika

2381 600 strojárstvo


1. ELEKTROTECHNIKA

 

Po troch rokoch všeobecnej elektrotechniky majú žiaci možnosť výberu zo zameraní:

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA - dynamicky sa rozvíjajúce zameranie v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky. Profilom odboru je automatizácia nižšieho a vyššieho stupňa, meranie a regulácia fyzikálnych veličín a robotizácia. Žiaci sa zoznámia s výpočtovou technikou, s počítačovými sieťami a programovaním počítačov vo vyššom programovacom jazyku a v asembleri. Taktiež sa naučia programovať monolitické mikropočítače, mikrokontroléry a programovateľné logické automaty od renomovaných firiem SIEMENS a MOELLER.

TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA - pripravuje svojich absolventov na rýchlorozvíjajúce są konštrukcie oznamovacích telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení vrátane ich automatizácie. Obsahom zamerania sú nové trendy vývoja digitálnych ústrední, mobilných sietí, prenosových systémov televízneho a rozhlasového signálu vrátane ich výroby.

Praktická časť výučby je zabezpečená v prevádzkach T-Com a v susediacej elektrotechnickej výrobnej spoločnosti Služba.

 

2.MECHATRONIKA

 

Mechatronika, ako vzájomne pôsobiaca kombinácia mechaniky, elektroniky a programovania pripravuje absolventov na využívanie automatizovaných zariadení hlavne pre výrobné podniky, ale aj servisné strediská. Absolventi získajú schopnosť orientovať sa v oblasti strojárstva, elektroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií).

 

3.STROJÁRSTVO

 

DOPRAVNÉ ZARIADENIA - poskytujú vedomosti z konštrukcie a stavby dopravných zariadení, z ktorých dôraz je kladený na stavbu automobilov, ich konštrukcie a funkčné celky. Študenti v prvých dvoch ročníkoch získavajú vedomosti zo všeobecného strojárstva. V treťom a štvrtom ročníku sa zameriavajú na stavbu dopravných zariadení predovšetkým automobilov. Vedomosti si prehlbujú priamo na vozidlách značky Peugeot. Cieľom učiva je získať komplexné vedomosti z hľadiska úpravy, technológie a konštrukcie strojových súčiastok a funkčných celkov a dopravných zariadení. Naučiť sa pripravovať technickú a výkresovú dokumentáciu pomocou PC, orientovať sa v odbornej literatúre a normách STN, ISO. V rámci predmetu automatizácia prípravy výroby sa žiaci naučia pracovať s programami AutoCAD 2002, INVERTOR a ProDESKTOP, kde získajú vedomosti v kreslení 2D a zobrazovaní 3D a základy programovania CNC strojov si osvoja pomocou simulačného programu EdgeCAM. Teoretické vedomosti si žiaci overujú vo firmách VÚSAPL a.s., KIWA spol. s r.o., NIKOV spol. s r.o., SEC s.r.o. a Veolia Transport a.s..

Žiaci si v rámci štúdia cudzích jazykov vyberajú z dvojice anglický jazyk a nemecký jazyk. V nich sa naši študenti úspešne zapájajú do jazykových olympiád a dosahujú veľmi dobré výsledky i pri novom systéme maturitných skúšok.

V rámci voliteľných predmetov, ktoré si žiaci podľa záujmu vyberú, je možné počas všetkých štyroch rokov štúdia pracovať s výpočtovou technikou od základov práce cez kreslenie pomocou AutoCAD-u až ku konštruovaniu pomocou CATIA V5R16. Tento software využívame ako prvá škola v rámci stredných škôl a je využívaný firmami ako sú Škoda, Chrysler, BMW, VW, Boening, Electrolux, Husqvarna, Black&Decker, Philips a iné. Študenti i mimo vyučovania využívajú odborné učebne výpočtovej techniky pripojené na internet prostredníctvom DSL linky. Škola je pokrytá signálom Wi-Fi.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Meno školy: Stredná priemyselná škola, Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
Adresa školy: Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6510862
Webová adresa: http://spsnitra.edupage.org/
Email školy: skola@spskralanr.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit